1.
บรรณรุจิ บ. ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 20];9(2):46-87. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383