1.
พรมทา ส. เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 5 [cited 2024 May 25];9(1):1-3. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170371