1.
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 20];10(2):38-96. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198