1.
พสุธารชาติ พ. พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 30];11(2):41-80. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187