1.
วุฑฺฒิกโร พ. แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 30];11(1):28-62. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182