1.
ปรมัตถ์วินัย ส. ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 26];11(1):4-27. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181