1.
พรมทา ส. ปราชญ์ทางพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 27];14(1):1-8. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990