1.
คำดี เ. การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 30];15(3):5-80. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989