1.
บุตรอินทร์ ส, บุญศรีตัน ป, โตจักษณ์ชัยกุล ส. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 21];15(1):26-72. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985