1.
แซกรัมย์ พ. บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 26];16(3):3-69. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981