1.
พรมทา ส. ศาสนาของธรรมชาติ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 25];16(1):1-4. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169974