1.
สดมณี อ, ธนะชานันท์ ส, ภู่คง ส, จันประเสริฐ ฐ, เกตุอ่ำ ป. ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 20];17(3):27-3. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972