1.
บุญหนุน ช. ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Feb. 4 [cited 2024 May 30];17(2):36-95. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969