1.
เกิดแก้ว ธ. วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2024 May 20];18(3):69-87. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575