1.
ยอดทอง อ. ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2024 May 29];19(3):7-41. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398