1.
วาดเขียน ภ. การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท. J Bud Stud Chula [Internet]. 2019 Jan. 31 [cited 2024 May 20];19(2):21-53. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378