1.
เหล่าเลิศวรกุล อ. มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว. J Bud Stud Chula [Internet]. 2015 Apr. 29 [cited 2024 May 26];21(1):5-9. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096