1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2024 May 30];25(3):5-7. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160973