1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2018 Aug. 28 [cited 2024 May 27];25(2):5-6. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887