1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula [Internet]. 2018 Apr. 26 [cited 2024 May 20];25(1):5-6. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160881