1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง. J Bud Stud Chula [Internet]. 2015 Dec. 24 [cited 2024 May 18];22(3):5-10. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205