1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป. J Bud Stud Chula [Internet]. 2017 Dec. 26 [cited 2024 May 27];24(3):5-9. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200