1.
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula [Internet]. 2016 Dec. 27 [cited 2024 May 25];23(3):5-8. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864