1.
บรรณาธิการ บ. บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง. J Bud Stud Chula [Internet]. 2017 Aug. 23 [cited 2024 May 21];24(2):5-8. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678