ประภาพรพิพัฒน์ กุลวีร์. “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 12, no. 2 (March 7, 2022): 28–41. Accessed May 23, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011.