ปิยปัญญาวงศ์ อัญชลี, and กาญจนพิศศาล สุปรียส์. “Consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 26, no. 2 (July 2, 2019): 28–73. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027.