เศรษฐ์บุญสร้าง สุนัย. “เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1, no. 3 (February 6, 2019). Accessed May 29, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170792.