กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ. “ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1, no. 2 (February 6, 2019): 4–8. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782.