พรมทา สมภาร. “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1, no. 1 (February 6, 2019): 44–64. Accessed May 23, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170777.