บุณยเนตร เนื่องน้อย. “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1, no. 1 (February 6, 2019): 7–30. Accessed May 28, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775.