พรมทา สมภาร. “จากบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 1, no. 1 (February 6, 2019): 2. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170771.