พรมทา สมภาร. “แรงบันดาลใจทางวิชาการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2, no. 3 (February 6, 2019): 2–3. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170761.