กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ. “นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2, no. 2 (February 6, 2019): 5–11. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756.