พรมทา สมภาร. “งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 2, no. 1 (February 6, 2019): 2–4. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733.