เขียนวงศ์ พระมหาไพรัชน์. “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 3, no. 1 (February 6, 2019): 59–78. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696.