นัมคณิสรณ์ สุภาวดี. “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 3, no. 1 (February 6, 2019): 36–58. Accessed May 22, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693.