งามจิตรเจริญ วัชระ. “ปัญหาของขณิกวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4, no. 3 (February 6, 2019): 62–70. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681.