เศรษฐ์บุญสร้าง สุนัย. “อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4, no. 3 (February 6, 2019): 44–61. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679.