พรมทา สมภาร. “แรงงานของความรักปละ. ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4, no. 3 (February 6, 2019): 2. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675.