พรมทา สมภาร. “ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 4, no. 1 (February 6, 2019): 2–4. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659.