เลี้ยววาริณ อุบล. “ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6, no. 3 (February 5, 2019): 58–68. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443.