ผลเจริญ พระมหาวินัย. “ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6, no. 3 (February 5, 2019): 3–36. Accessed May 29, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441.