สิงห์สุริยา ปกรณ์. “มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6, no. 2 (February 5, 2019): 25–31. Accessed May 26, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433.