วิศทเวทย์ วิทย์. “อนัตตาในพุทธปรัชญา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 6, no. 1 (February 5, 2019): 62–112. Accessed May 26, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429.