ธรรมโชโต สรายุทธ์. “ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 7, no. 3 (February 5, 2019): 26–34. Accessed May 29, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418.