พรมทา สมภาร. “จากบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 7, no. 1 (February 5, 2019): 1. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405.