อดิวัฒนสิทธิ์จำนงค์. “สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8, no. 2 (February 5, 2019): 50-71. Accessed April 9, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401.