จันทบุตร คนึงนิตย์. “แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8, no. 2 (February 5, 2019): 6–49. Accessed May 22, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400.