พรมทา สมภาร. “การวิจัยพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 8, no. 2 (February 5, 2019): 1–5. Accessed May 26, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170397.