ผลเจริญ พระมหาวินัย. “เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9, no. 3 (February 5, 2019): 6–32. Accessed May 26, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387.